AKICI İNGİLİZCE KONUŞABİLMEK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN KELİME BILGİSİ

AKICI İNGİLİZCE KONUŞABİLMEK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN KELİME BILGİSİ

0 37

AKICI İNGİLİZCE KONUŞABİLMEK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN KELİME BILGİSİ

İngilizceyi akıcı bir biçimde konuşabilmek için kelime dağarcığınızın oldukça geniş olması ve de bu dağarcık içinden doğru sözcükleri sizin seçebiliyor olmanız gerekiyor.
Bugün sizlere, akıcı İngilizce için gereken bu kelime dağarcığından biraz bahsedeceğim.
Lütfen şimdi dikkatimizi buraya verelim ve başlayalım. Dil söz konusu olduğunda bu dil ile ilgili bilgi seviyemizi objektif olarak tespit etmekte güçlük çekebiliyoruz bazen.
Dil demek, sonsuz sayıda cümleyi ve bu cümleleri oluşturan kalabalık bir sözcük hazinesi demektir aslında. Öte yandan bu sözcükler ve ifadeler birden çok anlama geliyor da olabilmekte.
Sözcüklerin anlamları, cümle içindeki konumlarına, vurgulanan heceye, tonlamaya ve başka birçok faktöre bağlı olarak değişebilmekte.
Bildiğiniz tüm sözcükler içerisinde aktif olarak kullandığınız sözcükler ve pasif sözcükler yer alıyor ve bunlar zaman içinde değişkenlik gösterebiliyorlar.
Başka bir dildeki bir sözcüğe bakıp onun “aşağı yukarı” anlamını söyleyebiliyor musunuz? Veya bir sözcüğü tarif edebiliyor musunuz? Bu ikisinden herhangi birini yapabilmek için o dilde belirli bir seviyeye ulaşmış olmanız gerekmekte.
ingilizce’yi takılmadan rahat şekilde konuşmak için ihtiyacınız olan sözcük sayısı en az 500 dür. Gelin beraber bu 500 kelimeye bakalım ve ezberleyelim daha doğrusu öğrenelim. Bir önce ki 500 kelimeyi öğrendiyseniz üzerine vereceğim bu 500 ü ezberlerseniz seviyenizi 2 ye katlamış olacaksınız bol bol da tekrar yapmayı unutmayın. Tekrar olmaz ise dil unutulabilir yavaş yavaş. Gündelik olarak tekrar edin ve cümle kurmaya çalışın sürekli, Her cümlenin olmazsa olmazı olan fiilleri, İngilizce öğrenirken mutlaka bol bol çalışmalısınız ve öğrenmelisiniz. Diğer türlü cümle kuramazsınız ve iletişim gerçekleştiremezsiniz. Gündelik hayatta sıkça karşınıza çıkacak olan fiilleri ezberlemeli ve hem sözlü hem de yazılı olarak bolca çalışmalısınız.

 • a bir
  ability kabiliyet
  able yapabilmek
  about hakkında
  above yukarıda
  accept kabul etmek
  according göre
  account Hesap
 • aim amaçlamak, hedeflemek
 • allow izin vermek
 • answer cevap vermek, yanıtlamak
 • appear belirmek, görünmek
 • apply uygulamak, başvurmak
 • argue tartışmak, çekişmek
 • arrange ayarlamak, düzenlemek
 • arrive varmak, ulaşmak
 • ask sormak, istemek
 • across karşısında
 • act hareket,
  action eylem, etki, hareket
  activity faaliyet, etkinlik
 • actually aslında, gerçekte
 • add eklemek
  address adres
  administration yönetim, idare
  admit Kabul etmek
  adult yetişkin, erişkin
 • affect etkilemek, etki etmek
  after sonra
  again tekrar
  against karşısında
 • age yaş
 • agency Ajans
  agent Ajan, temsilci
  ago önce, evvel
  agree anlaşmak
 • agreement Anlaşma, sözleşme
 • ahead Önde, ileri
  air hava
  all herşey, tüm, bütün
 • allow izin vermek
  almost neredeyse
  alone yalnız, tek başına
 • along boyunca, yanı sıra
  already zaten
  also ayrıca, hem de
  although rağmen, karşın , gerçi
 • always her zaman, daima
  American Amerikan
  among arasında, içinde
  amount miktar, tutar, değer
  analysis analiz, çözümleme
  and ve, ile
 • animal hayvan
  another bir diğeri, başka, farklı, ayrı
 • answer cevap, yanıt
 • between arasında,
 • beyond ötesinde, öte
  big büyük
  bill Fatura
  billion milyar
  black siyah
  blood kan
  blue mavi
  board yazı tahtası
  body vücut
  book kitap
  born doğum
  both her ikisi de
  box kutu
  boy erkek çocuk
  break kırılma
  bring getirmek
 • brother erkek kardeş
 • budget bütçe
  build inşa etmek
 • building bina
 • business iş
 • but fakat, ama, lakin
  buy satın almak
  by tarafından,
  call aramak
  camera kamera
  campaign kampanya
  can yapabilmek
  cancer kanser
  candidate aday
  capital Başkent
 • car Araba
  card Kart
  care bakım
  career kariyer
  carry Taşımak
 • case dava
  catch yakalamak
  cause sebep olmak
 • cell hücre
  center merkez
  central merkezi
  century Yüzyıl
  certain Belli
  certainly kesinlikle
 • chair sandalye
  challenge meydan okuma
 • culture kültür
  cup fincan
  current şu andaki
 • customer müşteri
 • cut Kesmek
  dark Karanlık
  data veri
  daughter kız evlat
  day gün
  dead Ölü
  deal Anlaşmak,uzlaşmak
 • death ölüm
  debate Tartışma
 • decade on yıl
  decide karar vermek
  decision karar
  deep derin
  defense savunma
  degree derece
  Democrat Demokrat
  democratic demokratik
  describe tanımlamak
  design tasarım
  despite rağmen
  detail ayrıntı
  determine belirlemek
  develop geliştirmek
 • development Kalkınma
  die ölmek
  difference Fark
  different farklı
  difficult zor
  dinner akşam yemeği
 • direction Yön
  director Yönetmen
  discover Keşfetmek
 • discuss Tartışmak
 • discussion tartışma
 • disease Hastalık
  do yapmak
  doctor doktor
  dog köpek
  door kapı
  down aşağı
 • draw Çizmek
  dream rüya
  drive Sürmek
  drop düşürmek
 • fail başarısız
 • fall düşmek
 • family aile
  far Uzak
 • fast hızlı
  father Baba
  fear korku
  federal federal
  feel Hissetmek
  feeling duygu
  few az
  field alan
  fight kavga
 • figure şekil
 • fill Doldurmak
 • finally en sonunda
  financial Mali
  find Bulmak
  fine Güzel
  finger parmak
  finish bitiş
 • fire ateş
 • firm Firma
  first ilk
  fish balık
 • floor Zemin
  fly uçmak
  focus Odaklanmak
  follow Takip etmek
  food Gıda
  foot ayak
  for için
  force Kuvvet
  foreign yabancı
  forget unutmak
  form form
  former eski
  forward Ileri
  four dört
  free ücretsiz
  friend arkadaş
 • front ön
  full tam
 • future Gelecek
 • keep Tutmak
  key Anahtar
  kid çocuk
  kill öldürmek
  kind Tür
  kitchen mutfak
  know Bilmek
  knowledge bilgi
  land Arazi
  language dil
  large geniş
 • last son
  late geç
  later sonra
  laugh gülmek
  law hukuk
  lawyer avukat
  lay Yatırmak
  lead öncülük etmek
  leader Lider
  learn Öğrenmek
  least en az
  leave ayrılmak
  left ayrıldı leave fiilinin 2. ve 3. hali
 • leg bacak
  legal yasal
  less az
  let Izin vermek
  letter Mektup
  level Seviye
  lie Yalan
  life Hayat
  light Işık
 • like sevmek
  likely Muhtemel
  line çizgi, sıra
  list liste
  listen Dinlemek
  little Küçük
  live canlı
  local yerel
  long uzun
  look bakmak
  lose kaybetmek
  loss Kayıp
  lot çok
  love Aşk
 • low düşük
 • movement Hareket
  movie film
  Mr Bay
  Mrs bayan
  much çok
  music müzik
  must Zorunlu
  my benim
  myself kendim
  name Isim
  nation Ulus
  national Ulusal
  natural doğal
  nature doğa
  near Yakın
  nearly neredeyse
  necessary gerekli
  need Ihtiyaç
  network ağ
  never asla
  new yeni
  news haber
  newspaper gazete
  next Sonraki
  nice Güzel
  night gece
 • no yok hayır
  none Yok
  nor Ne de
  north kuzeyinde
  not değil
  note Not
  nothing Hiçbir şey
 • notice ihbar
  now şimdi
 • number numara
  occur Meydana gelmek
  off Kapalı
  offer Teklif etmek
  office ofis
  officer Memur
  official resmi
  often Sıklıkla
  oil yağ
  ok tamam
  old eski
  on Üzerinde
 • once bir Zamanlar
 • theory Teori
  there Orada
  these bunlar
  they onlar
  thing şey
 • think Düşünmek
 • third üçüncü
  this bu
  those Bunlar
  though Olsa da
  thought Düşündü
 • thousand bin
  threat tehdit
  three üç
  through vasıtasıyla
 • throughout boyunca
  throw atmak
 • thus Böylece
  time zaman
  to Için
  today bugün
  together birlikte
  tonight Bu gece
  too çok
  top üst
  total Genel Toplam
  tough Sert
  toward doğru, e doğru
 • town Kasaba
  trade Ticaret
  traditional geleneksel
  training Eğitim
  travel seyahat
  treat tedavi etmek
  treatment Tedavi
  tree Ağaç
  trial Deneme
  trip Yolculuk
  trouble sorun
  true Doğru
 • truth hakikat
  try Denemek
  turn Çevirmek
  TV televizyon
  two iki
  type Yazın
  under altında
  understand anlama
 • wish Dilek
  with ile
  within Içinde
  without Olmadan
  woman Kadın
  wonder merak etmek
  word Kelime
  work iş
 • worker işçi
 • world Dünya
  worry endişelenmek
 • would Olur mu
  write yazmak
  writer yazar
  wrong Yanlış
 • yard avlu
  yeah Evet
  year yıl
  yes Evet
  yet Henüz
  you sen
  young genç
  your Senin
  yourself kendin
 • us bize
  use Kullanmak
  usually genellikle
  value Değer
  various çeşitli
 • very çok
  victim Kurban
  view görünüm
  violence şiddet
 • visit ziyaret etmek
  voice Ses
  vote oy
  wait beklemek
  walk Yürümek
  wall duvar
  want istemek
  war savaş
 • watch izlemek
  water Su
  way Yol
  we Biz
  weapon Silah
  wear giyinmek
  week hafta
  weight ağırlık
  well iyi
  west batısında
  western Batıda
  what ne
  whatever her neyse
  when ne zaman
  where nerede
  which hangi
  while iken
  white beyaz
  who Kim
  whom kime
  whose kimin
  why Neden
 • wide geniş
 • wife kadın eş
 • win Kazanmak
  wind Rüzgar
  window Pencere
 • simply Basitçe
  since dan beri
 • sing şarkı söyle
 • single tek
  sister kız kardeş
 • sit Oturmak
  site yer
  situation durum
 • size boyut
  skill beceri
  skin Cilt
  small küçük
  smile gülümseme
  so yani
  social sosyal
  society toplum
  soldier asker
  some bazı
  somebody Birileri
  someone birisi
  something Bir şey
 • sometimes ara sıra
  son oğul
  song şarkı
 • soon yakında
  sort çeşit
 • sound ses
  source kaynak
  south Güney
  southern güney
  space Boşluk
 • speak Konuşmak
 • special özel
  specific özel
  speech konuşma
 • spend Harcamak
  sport spor
  spring Bahar
  staff personel
  stage Sahne
  stand Durmak
  standard standart
  star star
  start başlama
 • state belirtmek
  statement Beyan, durum
 • station istasyon
 • comb taramak (saç)
 • complain şikayet etmek
 • cough öksürmek
 • count saymak
 • cut kesmek
 • dance dans etmek
 • draw çizmek
 • drink içmek
 • drive sürmek (araç)
 • eat yemek
 • explain açıklamak
 • fall düşmek
 • fill doldurmak
 • perform sahnelemek
 • pick seçmek,almak
 • place yerleştirmek
 • plan plan yapmak
 • play oynamak
 • put koymak, yerleştirmek
 • quit bırakmak, vazgeçmek
 • reach ulaşmak
 • read okumak
 • realize farkına varmak, fark etmek
 • receive almak, teslim almak
 • recognize tanımak
 • record kaydetmek
 • reduce azaltmak, düşürmek
 • reflect yansıtmak
 • refuse reddetmek, geri çevirmek
 • release serbest bırakmak
 • remember hatırlamak
 • remove kaldırmak, sökmek,
 • repeat tekrarlamak
 • report ihbar etmek, bildirmek
 • represent temsil etmek
 • require gerekmek, ihtiyacı olmak

Kullanım alanlarını ve şekillerini doğru öğrenirseniz ancak düzgün bir İngilizce konuşabilirsiniz. Bolca video da izlemelisiniz, iyi çalışmalar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

bursa escort bursa escort konya escort seks hikaye şahin k porno porno izle bursa escort mersin escort izmir escort ne nedir cilt bakımı